โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยในการร่วมมือทางวิชาการและการตลาดมายาวนานกว่า 10 ปี ในปีนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ และ สถาบัน NetDesign โดย ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน การจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน การจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เรียนที่ NetDesign สามารถนำประกาศนียบัตรไปเทียบโอนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ในคณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาที่เรียนมาแล้วจาก NetDesign

เช่น เรียนหลักสูตร Professional Web Designer จาก NetDesign ไป ก็สามารถเทียบโอนกับ วิชา การสร้างโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (CIS 210) ที่ ม.รังสิตได้ ทำให้เรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น ประหยัดค่าเทอม ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ สามารถเลือกเรียนที่ NetDesign ในช่วงเวลาและสาขาที่สะดวก

- "โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ" มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 15% ในการเข้าอบรมทุกหลักสูตรกับสถาบัน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตหรือบัณฑิตซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคณะสาขาวิชา

- “มหาวิทยาลัยรังสิต”มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวน 10,000 บาท ในการเข้าศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรังสิต แก่นักเรียนหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหรือหลักสูตรของโรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ

 
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรของ NetDesign
Professional Web Designer
เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบ อย่างมืออาชีพ
.........................................................
VB.Net With SQL Server
ปูพื้นฐาน และ สร้าง Windows Application ด้วย VB 2008
........................................................
PHP&My SQL for E-Commerce / ASP.NET & SQL server by C#
Web Programming และ E-Commerce ด้วยภาษา PHP
.........................................................
Android Programming Beginner และ Android Advanced Programming
พัฒนาโปรแกรม Smart Phone, Tablet Platform ชั้นสูงบน Android
หลักสูตรเทียบโอน ม.รังสิต
CIS 210 การสร้างโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
(Introduction to Web Programming)
.........................................................
CIS 451 การสร้างโปรแกรมด้วย
ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต
(Visual Basic.Net SQL Programming)
.........................................................
CIS 329 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
(Web Application Development)
.........................................................
CIS 373 การเขียนโปรแกรมบนมือถือ
(Mobile Application)
 
 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรของ NetDesign
PHP&My SQL for E-Commerce
Web Programming และ E-Commerce ด้วยภาษา PHP
.........................................................
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี .NET
.........................................................
Multimedia for e-learning & Courseware Design
การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย สำหรับแบบเรียนระบบอีเลิร์นนิ่ง
.........................................................
Flash CS6 for Animation and Interactive
สร้าง Web แบบ Interactive ด้วย Flash
.........................................................
Professional Web Designer
เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
.........................................................
Web Design Advanced with HTML 5 & CSS3
พัฒนาการออกแบบ Website ขั้นสูง
.........................................................
Computer Art & Graphic Design
สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop + Illustrator + Indesign
.........................................................
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
ออกแบบงานกราฟิก 3 มิติ สำหรับเกมด้วย 3DsMax & Mudbox
.........................................................
Unity Game Development for Beginner
เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเกม ด้วย Unity
........................................................
Basic iPhone Game Programming (2D) และ Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
เริ่มต้นการพัฒนาเกม 2D บน iPhoneและพัฒนาเกม 2D บน iPhone/iPad ขั้นสูง
.........................................................
iPhone Application for Beginner หรือ Android Programming Beginner
เริ่มต้นสร้าง Application บน iPhone หรือ Android
.........................................................
Maya 2013 (Intensive)
สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood
.........................................................
Object-Oriented Programming (C#)
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมแบบมืออาชีพตามแบบฉบับ OOP และ N-Tier
.........................................................
 
 
 
 
C# 4.0 Basic
ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C# 4.0
 
 
 
 
หลักสูตรเทียบโอน ม.รังสิต
ITE 463 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce System Development)
.........................................................
CGM 412 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2
(Web Design and Development II)
.........................................................
ITE 225 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
.........................................................
INI 231 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
(Web Application Development)
.........................................................
ITE 465 การโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์
(Computer Based Learning Application)
.........................................................
CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
(2D Animation Fundamental)
.........................................................
CGM 212 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
(Web Design and Development I)
.........................................................
ITE 122 การออกเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
(Fundamentals of Web and Multimedia Design)
.........................................................
CGM 110 พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
(Computer Graphics Design Fundamental)
.........................................................
CGM 353 ประติมากรรมดิติทัล 3 มิติ
(3D Digital Sculpting)
.........................................................
CGM 276 เทคนิคการอนุวัดเกม
(Game Implementation Techniques)
.........................................................
CGM 338 การพัฒนาเกมระบบปฏิบัติการไอโอเอส
(iOS Game Development)
.........................................................
ITE 466 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Moblie Application Development)
.........................................................
CGM 216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
 
.........................................................
CGM 122 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ
(3D Modeling Fundamental)
.........................................................
INI 123 การสร้างโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
.........................................................
CSC 250 การออกแบบและพัฒนาเชิงอ็อบเจกต์ ุ
(Object-Oriented Design and Development)
.........................................................
ITE 123 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)
.........................................................
MEI 112 การเขียนโปรแกรม 2 ุ
(Programming 2)
.........................................................
CSC 151 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
(Fundamental of Computer 1)
.........................................................
CGM 117 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Programming 1)
.........................................................
EIS 151 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
(Fundamental od Computer 1)
.........................................................
INI 120 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Fundamental of Computer Programming)
.........................................................
MEI 111 การเขียนโปรแกรม 1
(Programmer 1)
 
 
ขั้นตอนการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย
1. เอกสารที่ใช้ในการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย
• แบบใบคำร้อง มรส.44 (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือ download)
• หลักฐานใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
• หลักฐานแสดงผลการทดสอบมาตรฐาน
2. การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย
• กรอกแบบใบคำร้อง มรส.44 ให้ครบถ้วน (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน หรือ download)
• นักศึกษาส่งต้นฉบับใบคำร้องพร้อมหลักฐานใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายและหลักฐานแสดงผล การทดสอบมาตรฐานที่คณะที่ขอเข้าศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
• คณะจะเป็นผู้ดำเนินการส่งต้นฉบับที่อนุมัติเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตต่อสำนักทะเบียน
• สำนักงานทะเบียนและสำนักงานมาตรฐานวิชาการตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ และแจ้งผลการเทียบโอนต่อนักศึกษา
• การชำระค่าธรรมเนียมเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในอัตราหน่วยกิตละ 200 บาท โดยให้ชำระที่แผนกการเงินหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่ยื่นเรื่องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตและนำสำเนาใบเสร็จส่งสำนักงานทะเบียน
มาเรียนที่ NetDesign จะคิดเกรดเฉลี่ยผลการเรียนอย่างไร
• ในการเทียบโอนตามอัธยาศัยนั้น จะไม่มีการนำมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม หากนำใบประกาศนียบัตรจากทาง NetDesign ไปยื่นทำ เรื่องเทียบโอน ผลการเรียนจะเป็น “ผ่าน” ในหน่วยกิตของหลักสูตรนั้นๆ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2642-1100
หรือที่ E-mail :contact@netdesign.ac.th
 

ชื่อหลักสูตร
สาขา
เลือกเดือน
รอบเรียน
 
 
 
รหัสนักเรียน
เลขที่บัตร
ประชาชน
 
อีเมล์
 
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100