โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยในการร่วมมือทางวิชาการ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสยาม โดยอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช์ และ สถาบัน NetDesign โดย ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้ร่วมลงนามขยายความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบัน การจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน การจัดสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากทางมหาวิทยาลัยสยาม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้- เรียนที่ NetDesign สามารถนำประกาศนียบัตรไปเทียบโอนเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสยามได้ โดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาที่เรียนมาแล้วจาก NetDesign

เช่น เรียนหลักสูตร Professional Web Designer ไป ก็สามารถเทียบโอนกับ วิชาการออกแบบและเว็ปไซต์ (192-438) ที่มหาวิทยาลัยสยามได้ ทำให้เรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้น ประหยัดค่าเทอม ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ สามารถเลือกเรียนที่ NetDesign ในช่วงเวลาและสาขาที่สะดวก

- "โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ" มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 15% ในการเข้าอบรมทุกหลักสูตรกับสถาบัน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามหรือบัณฑิตซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามทุกคณะสาขาวิชา

- “มหาวิทยาลัยสยาม”มอบทุนสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวน 5,000 -10,000 บาท ในการเข้าศึกษา ต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม แก่นักเรียนหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม หรือหลักสูตร ของ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรของ NetDesign

 

C# 4.0 Basic

ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C# 4.0

 

 

 

 

.............................................

ASP.NET 4.0 & SQL Server by C#
เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา Web ขั้นสูง
.............................................

Basic iPhone Game Programming (2D) และ Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)

เริ่มต้นการพัฒนาเกม 2D บน iPhone และ พัฒนาเกม 2D บน iPhone/iPad ขั้นสูง
.............................................
iPhone Application for Beginner และ iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม บน iPhone และ เรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบน iPhone ในการติดต่อกับไฟล์และฐานข้อมูล
.............................................
Android Programming Beginner และ Android Advanced Programming
เริ่มต้นสร้าง Application บน Android และ พัฒนาโปรแกรม Smart Phone, Tablet Platform ชั้นสูงบน Android
หลักสูตรเทียบโอน ม.สยาม
 
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ

(Programming Concept for Business)

....................................................

 
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ

(Programming for Business)

....................................................

191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
(Web Design and Development for Business)
....................................................

 

 

 

 

 

191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย

(Application Development for Mobile Devices)

 

 

 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรของ NetDesign

 

Flash CS6 for Animation and Interactive
สร้าง Web แบบ Interactive ด้วย Flash

.............................................

 

3D Animation with 3DsMax 2014 หรือ Maya 2013 (Intensive) หรือ การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
สร้างภาพกราฟฟิค 3 มิติชั้นสูงด้วย 3Ds MAX 2013 / สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood / เรียนรู้การสร้างงานโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Zbrush
.............................................

 

Character Design
สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Character Design สำหรับการสร้างตัวละครใน เกมส์ , การ์ตูน เป็นของตัวเอง
.............................................

 

Object-Oriented Programming (C#)

เรียนรู้พัฒนาโปรแกรมแบบมืออาชีพ

ตามแบบฉบับ OOP และ N-Tier

.............................................
iPhone Application for Beginner หรือ Android Programming Beginner
เริ่มต้นสร้าง Application บน iPhone หรือ Android
.............................................
Professional Web Designer
เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
.............................................
PHP&MySQL for E-Commerce
Web Programming และ E-Commerce ด้วยภาษา PHP
.............................................
C++ Basic หรือ C# 4.0 Basic

ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C++หรือC# 4.0

.............................................
C++ Basic หรือ C# 4.0 Basic

ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยภาษา C++หรือC# 4.0

.............................................
ASP.NET 4.0 & SQL Server by C#

เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา Web ขั้นสูง

หลักสูตรเทียบโอน ม.สยาม

192-411 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

(2Dimensions (2D) Design and Animation)

.........................................................

192-412 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ


(3Dimensions (3D) Design and Animation)

.........................................................

192-416 การออกแบบตัวละคร

(Character Design)

.........................................................

192-434 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
(Object – Oriented Design and Development)
.........................................................

192-437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่

(Application Development for Mobile
Devices)
.........................................................
192-438 การออกแบบเว็บไซต์
(Website Design)
.........................................................
192-439 การเขียนโปรแกรมแบบเปิดเผยรหัส
 
.........................................................
190-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming Concept)
.........................................................

192-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Computer Programming)
.........................................................
192-206 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
 

ขั้นตอนการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต

1. เอกสารที่ใช้ในการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตตามอัธยาศัย
•  หลักฐานใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นหรือเทียบเท่า
•  หลักฐานใบประกาศนียบัตรจาก NetDesign
2. การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
•  นักศึกษาส่งหลักฐานการขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะจะเป็นผู้ดำเนินการเทียบรายวิชาและส่งเอกสารที่อนุมัติเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตต่อสำนักทะเบียน
•  สำนักทะเบียนรวบรวมเอกสารการขออนุมัติเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตนำเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการเทียบโอนต่อนักศึกษา
มาเรียนที่ NetDesign จะคิดเกรดเฉลี่ยผลการเรียนอย่างไร
•  ในการเทียบโอนตามอัธยาศัยนั้น จะไม่มีการนำมาคิดเกรดเฉลี่ยสะสม หากนำใบประกาศนียบัตรจากทาง NetDesign ไปยื่นทำ เรื่องเทียบโอน ผลการเรียนจะเป็น "ผ่าน" ในหน่วยกิตของหลักสูตรนั้นๆ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2642-1100
หรือที่ E-mail :contact@netdesign.ac.th

ชื่อหลักสูตร
สาขา
เลือกเดือน
รอบเรียน
 
 
 
รหัสนักเรียน
เลขที่บัตร
ประชาชน
 
อีเมล์
 
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100