หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

 Advanced Java Programming

หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP - Object-Oriented Programming) ขั้นสูง และเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชั่นในรูปแบบ Graphic User Interface ทำให้หน้าตาของแอปพลิเคชั่นมีความสวยงาม น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนแอปพลิเคชั่นกับฐานข้อมูล SQLite รวมถึงการสร้างรายงานด้วย iReport อีกด้วย

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ? 4 ชั่วโมง

มีความรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java

Netbean, iReport และ SQLite Studio


อาจารย์ ศรชย โรจนวิภาต
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  C++ BASIC (CLR Windows Form Application)
  • ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา Java
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP - Object-Oriented Programming) ด้วยภาษา Java
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมแบบ Graphic User Interface ด้วยภาษา Java ได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล SQLite ได้
  • สามารถสร้างรายงานจาก iReport ได้
  • สามารถสร้างชุดติดตั้งเพื่อนำแอปพลิเคชั่นไปใช้งานได้
  • ม.รังสิตให้ทุนสำหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยได้รับทุนมากถึง 15 % ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา
  • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
  • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 160 บาท)
  • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

  *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท

  การชำระเงิน :

  1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
  2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
   ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
   เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
   (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
  3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

  Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

  หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  ชื่อหลักสูตร
  ตั้งแต่วันที่
  ถึงวันที่
  รอบเรียน
   
   
  Graphic and Multimedia Design
  Computer Arts & Graphic Design
  Graphic Design Advanced
  Photoshop CC 2015 for Techniques
  Digital Painting with Wacom
  Illustrator CC 2015 for Techniques
  Sticker Line Design
  Illustrator for stock vectors with Wacom
  Illustrator for InfoGraphic
  Character Design
  Magazine Design with Adobe Indesign
  Digital Publishing
  Cartoon Design Workshop
  Digital Photography
  Lightroom for Photography
  Advertising Design & Creative
  Web & Multimedia Design
  Professional Web Designer
  Web Design Advanced
  Web Design Advance with HTML5 & CSS3
  Responsive Web Design
  Web Multimedia Muse&Edge Animate
  2D Animation with Flash
  Multimedia Interactive with Adobe Flash
  2D Animation with Flash
  Basic SEO
  Programming
  PHP&My SQL for E-Commerce
  Advanced PHP Workshop
  Basic Java Programming
  Advanced Java Programming
  C# 4.0 Basic
  ASP.NET & SQL server by C#
  ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
  SQL Server for Beginner
  HTML5 for Basic
  C++ BASIC
  Object-Oriented Programming (C#)
  Basic Programming with JavaScript
  Java Web-Base Application with Struts Framework
  Client Side Programming with jQuery
  Oracle WebLogic Administration Essentials
  VB.Net With SQL Server
  C++ for CLR Windows Form Application
  Windows Universal Application for Beginner
  Mobile Application
  Android Programming Beginner
  Android For E-Commerce
  Android Advanced Programming
  iPhone Application for Beginner
  Basic iPhone Game Programming (2D)
  Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
  iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
  iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
  3D Animation
  Zbrush
  Maya 2015 (Intensive) )
  Maya 2015 Advanced
  3D Animation with 3DsMax 2015
  3DsMax for Character Modelling
  Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
  Movie Special Effect (After Effect )
  FinalCut Pro
  Architecture
  2D Architecture with AutoCAD 2015
  3D Architecture with 3DS MAX 2013
  3D Architecture with SketchUp 2013
  Interior Lighting with V-Ray
  3D Machine Design with SolidWorks 2014
  Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
  Sound Editing
  Digital Audio & Basic Sound Engineer
  Sound Studio Advanced
  Game Development and Design
  Unity Game Development for Beginner
  CMS Website Design (Content Management System
  Joomla for CMS
  Joomla for e-Commerce
  Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
  Microsoft Office 2013
  Microsoft Excel 2013
  Office 3 in 1
  Microsoft Excel 2013 Advance
  Mac
  Introduction for New Mac User