หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
ASP.NET 4.0 & SQL Server by C#
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อจะเป็น ASP.NET Developer ที่สามารถเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ของไมโครซอฟท์ที่ชื่อว่า ?.Net Framework? ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถพัฒนาระบบในระดับมืออาชีพ ร่วมกับการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มมาจาก ASP ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน Namespace อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และต้องการความเสถียร (Client/Server) และเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาด้วย ASP.NET

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ? 4 ชั่วโมง

HTML เบื้องต้น หรือ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition SP3, Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition SP1
 

อ. ปิติ จำปีทอง
อาจารย์ ประจำหลักสูตร
SQL Server 2008 for Beginner

การศึกษา : ปริญญาโท จาก ม.นเรศวร สาขาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง ?

" หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การสร้าง Web Application อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ASP.NET, การทำงานของ Web Form , .NET Framework, และ Visual Studioไล่ไปจนถึง การประยุกต์ asp.net มาสร้างงาน ระบบ Web board ,File Upload,Resize Image รวมไปจนถึงติดต่อระบบผ่านทาง Email "
? ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้เทคโนโลยี .NET และ หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object - Oriented Programming :: OOP) เรียนรู้การสร้าง Web Application อย่างเป็นระบบ

? ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือเบื้องต้นในการประยุกต์การสร้าง Web Application ด้วย Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition SP1

? ผู้จบหลักสูตรได้เรียนรู้การใช้ชุดคำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือในการจัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

? ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

? ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

? ผู้เข้าอบรมได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา ของสถาบัน ในราคาพิเศษ ครั้งละ 200 บาท (จากราคาปกติ ครั้งละ 300 บาท)

? ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 233 บาท )
? รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 209 บาท)

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |