หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
Creative Portfolio - Basic I (สร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน ขั้นพื้นฐาน)
เรียนรู้ การสร้างสรรค์แฟ้มผลงานของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมยื่นผลงานในระดับของ การสอบเข้าในมหาวิทยาลัย หรือ การรวบรวมแฟ้มผลงาน ในการเข้าสมัครงานต่างๆ โดยในคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกการสร้างผลงาน หรือ Portfolio ประมาณ 6 ชิ้นงาน ตามที่ผู้เรียนสนใจ โดยตัวอย่างชิ้นงานที่จะได้ฝึกหัด ได้แก่ การเขียนแบบ Plan ,การสร้าง Model อาคาร , Perspective ภายในและภายนอกอาคาร , การออกแบบผลิตภัณฑ์และ เฟอร์นิเจอร์ ,การทำโลโก้ และ การสร้างชิ้นงานอิสระอีก 1 ชิ้นงาน โดยผู้เรียน จะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอชิ้นงาน ให้เหมาะสม และสามารถดึงความพิเศษของชิ้นงานของตัวเองออกมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยแทรกเพิ่มเติมเทคนิคทางด้านการใช้สี , การใช้สื่อ การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ รวมถึงวิธีการนำเสนอ ตามหลักสากล

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง เรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง
 
ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้วิชาพื้นฐานความถนัดทางสถาปัตยกรรมมาก่อน
 
-
 


อ.สุธี เมฆบุญส่งลาภ


การศึกษา : ปริญญาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทํางาน : สถาปนิกในกลุ่ม One Design Ateleir
 
• ผู้จบหลักสูตร มีพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย โดย เน้นด้านการฝึกวาดด้วยมือ และฝึกพัฒนาไอเดียในการออกแบบ เพื่อสอบเข้าให้ได้ในคณะที่ต้องการ เช่น ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิชามัณฑนศิลป์(สถาปัตยกรรมภายใน) วิชาภูมิสถาปัตยกรรม ของคณะดังต่อไปนี้
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม. ลาดกระบัง

• ม.รังสิตให้ทุนสำหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยได้รับทุนมากถึง 15 % ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

• ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

• ค่าธรรมเนียมการเรียน 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 186 บาท )
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 162 บาท )
(สิทธิพิเศษ :: สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน 2 หลักสูตรพร้อมกัน คือ  Creative Portfolio I-II ได้รับส่วนลดพิเศษ 2,000 บาท )

การชำระเงิน :

1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา ถนน อโศก-ดินแดง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049-2-80555-6
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 หรือ Email : contact@NetDesign.ac.th)

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Internet and Design Institute

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
?????????????????????????????? Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |