หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ Graphic และ ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 • หลักการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • คุณสมบัติของงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ
 • การใช้สี, การใช้ตัวอักษร, การจัดวางองค์ประกอบศิลป์, การกำหนดแนวคิดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตงานสิ่งพิมพ์ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
ครั้งที่ 2 เริ่มเรียนรู้การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop สำหรับงาน Graphic Design
 • รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้าง และตกแต่งภาพ
 • การเลือกมุมมองภาพ, การใช้งานแถบเครื่องมือ, การใช้งานเมนู, การใช้งานเครื่องมือช่วยเหลือ
 • การใช้งาน Selections
 • แนะนำเครื่องมือการ Selection Tool
 • การสร้าง Path ด้วย Pen Tool และ ใช้คำสั่ง Clipping Path เพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
ครั้งที่ 3 เริ่มการตกแต่งและเตรียมรูปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop
 • การใช้งาน Layer เพื่อการซ้อนภาพ
 • การจัดการกับ Layer, การสร้าง และแสดง Layer, การเลือก และลบรูปภาพจาก Layer, การเรียงลำดับ Layer, การกำหนดค่า Opacity และการกำหนดโหมดของ Layer, การลิงค์ Layer, การใส่ค่า Gradient ให้กับ Layer, การเพิ่มตัวอักษร, การใช้งาน Layer Styles, การรวม Layer และการบันทึกงาน
 • การเตรียมรูปภาพเพื่อนำไปทำงานในโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Indesign
 • การบ้าน :: ทดลองออกแบบ ภาพประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบ Brochure
ครั้งที่ 4 เริ่มต้นออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เริ่มออกแบบงานด้วยโครงร่างเส้น (Vector Graphic)
 • ฝึกใช้อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์เสริม เพื่อสร้าง และตกแต่งภาพ
 • ฝึกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่างๆ เช่น อุปกรณ์วาดรูป, Effect, การใส่สี
 • หลักการใช้ Path ในการสร้างภาพ
 • การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน การเคลื่อนย้าย และการจัดการวัตถุ ด้วยคำสั่งต่างๆ (Move, Delete, Group, Align, Lock - Hide Project)
 • การปรับแต่งวัตถุ (Transforming) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear, Transform Palette
 • ทดลองออกแบบภาพประกอบแบบ Vector Graphic
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Logo
ครั้งที่ 5 Create Graphic จากเส้นเป็นภาพ ด้วยการทำภาพให้มีมิติและสีสัน (Adobe Illustrator )
 • หลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo & Trade Mark Design)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี (CMYK Mode)
 • ระบบสีในโปรแกรม Illustrator (Color Mode) และวิธีการใส่สีให้กับวัตถุ
 • การทำสีให้มีมิติด้วย Gradient, Blend และ Mesh
 • การทำภาพโปร่งแสง (Transparency) ทั้งในรูปแบบของ Blending Mode, Isolate Blending Mode
 • ใช้สีอย่างไรให้น่าสนใจ
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Stationery set (นามบัตร, กระดาษจดหมาย, ซองจดหมาย)
ครั้งที่ 6 การจัดการหน้า Layout และ การใส่ลูกเล่น (Effect) Adobe Illustrator
 • รู้จักการทำงานของ Layer
 • การ Import ไฟล์ภาพเข้ามาใช้
 • การสร้างเส้น Path อัตโนมัติจากภาพที่นำเข้ามาใช้ (Auto Trace)
 • อุปกรณ์ช่วยสำหรับการทำงานใน Layout และการใช้ Action
 • การใส่ลูกเล่นด้วย Filter และ Effect
 • การใส่ลูกเล่นด้วยการใช้ Style, Symbols, Appearance Palette และ Plug-In
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Namecard หรือ Membercard
ครั้งที่ 7 การทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร และข้อความ (Adobe Illustrator )
 • หลักในการออกแบบงาน Typography และ งาน Print Ad.
 • รู้จักเครื่องมือสร้างข้อความ และทิศทางการเรียงตัวของตัวหนังสือ
 • การสร้างข้อความแบบต่างๆ เช่น สร้างข้อความบน Path, กรอบสี่เหลี่ยม, ในวัตถุปิด (Closed Object)
 • การจัด Lay out ในแบบต่างๆ
 • เทคนิคการใช้ตัวอักษรให้น่าสนใจ
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Brochure
ครั้งที่ 8 เรียนรู้ โปรแกรม Adobe Indesign
 • รู้จัก โปรแกรม Adobe Indesign
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ, แถบเครื่องมือ และ Menu Bar เพื่อสร้าง และปรับแต่งชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาดรูปเล่ม และกำหนดจำนวนหน้า
 • การใช้งานหน้า Master ในการกำหนดเลขหน้า
 • การใช้งานตัวอักษรและรูปภาพจากโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ร่วมกับ Indesign
การบ้าน:: ทดลองออกแบบคอลัมน์ในโปรแกรม Indesign
ครั้งที่ 9 วิธีการนำเสนองาน และเทคนิคเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 • จิตวิทยาในการนำเสนองานออกแบบ Graphic Design
 • การนำเสนองานต่อสาธารณชน และการลำดับความสำคัญ
 • ความสำคัญของ Artwork และการเตรียม Artwork
 • การทำงานร่วมกับโรงพิมพ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคเพิ่มเติมจากวิทยากร
การบ้าน:: ทำ Final Project ส่งเป็น Brochure และสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนตัว

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User