หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
ครั้งที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ Graphic และ ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 • หลักการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • คุณสมบัติของงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ
 • การใช้สี, การใช้ตัวอักษร, การจัดวางองค์ประกอบศิลป์, การกำหนดแนวคิดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตงานสิ่งพิมพ์ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
ครั้งที่ 2 เริ่มเรียนรู้การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 • เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop สำหรับงาน Graphic Design
 • รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้าง และตกแต่งภาพ
 • การเลือกมุมมองภาพ, การใช้งานแถบเครื่องมือ, การใช้งานเมนู, การใช้งานเครื่องมือช่วยเหลือ
 • การใช้งาน Selections
 • แนะนำเครื่องมือการ Selection Tool
 • การสร้าง Path ด้วย Pen Tool และ ใช้คำสั่ง Clipping Path เพื่อทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
ครั้งที่ 3 เริ่มการตกแต่งและเตรียมรูปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
 • การใช้งาน Layer เพื่อการซ้อนภาพ
 • การจัดการกับ Layer, การสร้าง และแสดง Layer, การเลือก และลบรูปภาพจาก Layer, การเรียงลำดับ Layer, การกำหนดค่า Opacity และการกำหนดโหมดของ Layer, การลิงค์ Layer, การใส่ค่า Gradient ให้กับ Layer, การเพิ่มตัวอักษร, การใช้งาน Layer Styles, การรวม Layer และการบันทึกงาน
 • การเตรียมรูปภาพเพื่อนำไปทำงานในโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Indesign
 • การบ้าน :: ทดลองออกแบบ ภาพประกอบเพื่อใช้ในการออกแบบ Brochure
ครั้งที่ 4 เริ่มต้นออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 เริ่มออกแบบงานด้วยโครงร่างเส้น (Vector Graphic)
 • ฝึกใช้อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์เสริม เพื่อสร้าง และตกแต่งภาพ
 • ฝึกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่างๆ เช่น อุปกรณ์วาดรูป, Effect, การใส่สี
 • หลักการใช้ Path ในการสร้างภาพ
 • การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน การเคลื่อนย้าย และการจัดการวัตถุ ด้วยคำสั่งต่างๆ (Move, Delete, Group, Align, Lock - Hide Project)
 • การปรับแต่งวัตถุ (Transforming) เช่น Scale, Rotate, Reflect, Shear, Transform Palette
 • ทดลองออกแบบภาพประกอบแบบ Vector Graphic
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Logo
ครั้งที่ 5 Create Graphic จากเส้นเป็นภาพ ด้วยการทำภาพให้มีมิติและสีสัน (Adobe Illustrator CS6)
 • หลักในการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo & Trade Mark Design)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี (CMYK Mode)
 • ระบบสีในโปรแกรม Illustrator (Color Mode) และวิธีการใส่สีให้กับวัตถุ
 • การทำสีให้มีมิติด้วย Gradient, Blend และ Mesh
 • การทำภาพโปร่งแสง (Transparency) ทั้งในรูปแบบของ Blending Mode, Isolate Blending Mode
 • ใช้สีอย่างไรให้น่าสนใจ
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Stationery set (นามบัตร, กระดาษจดหมาย, ซองจดหมาย)
ครั้งที่ 6 การจัดการหน้า Layout และ การใส่ลูกเล่น (Effect) Adobe Illustrator CS6
 • รู้จักการทำงานของ Layer
 • การ Import ไฟล์ภาพเข้ามาใช้
 • การสร้างเส้น Path อัตโนมัติจากภาพที่นำเข้ามาใช้ (Auto Trace)
 • อุปกรณ์ช่วยสำหรับการทำงานใน Layout และการใช้ Action
 • การใส่ลูกเล่นด้วย Filter และ Effect
 • การใส่ลูกเล่นด้วยการใช้ Style, Symbols, Appearance Palette และ Plug-In
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Namecard หรือ Membercard
ครั้งที่ 7 การทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร และข้อความ (Adobe Illustrator CS6)
 • หลักในการออกแบบงาน Typography และ งาน Print Ad.
 • รู้จักเครื่องมือสร้างข้อความ และทิศทางการเรียงตัวของตัวหนังสือ
 • การสร้างข้อความแบบต่างๆ เช่น สร้างข้อความบน Path, กรอบสี่เหลี่ยม, ในวัตถุปิด (Closed Object)
 • การจัด Lay out ในแบบต่างๆ
 • เทคนิคการใช้ตัวอักษรให้น่าสนใจ
การบ้าน:: ทดลองออกแบบ Brochure
ครั้งที่ 8 เรียนรู้ โปรแกรม Adobe Indesign CS6
 • รู้จัก โปรแกรม Adobe Indesign CS6
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ, แถบเครื่องมือ และ Menu Bar เพื่อสร้าง และปรับแต่งชิ้นงาน
 • การกำหนดขนาดรูปเล่ม และกำหนดจำนวนหน้า
 • การใช้งานหน้า Master ในการกำหนดเลขหน้า
 • การใช้งานตัวอักษรและรูปภาพจากโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ร่วมกับ Indesign
การบ้าน:: ทดลองออกแบบคอลัมน์ในโปรแกรม Indesign
ครั้งที่ 9 วิธีการนำเสนองาน และเทคนิคเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 • จิตวิทยาในการนำเสนองานออกแบบ Graphic Design
 • การนำเสนองานต่อสาธารณชน และการลำดับความสำคัญ
 • ความสำคัญของ Artwork และการเตรียม Artwork
 • การทำงานร่วมกับโรงพิมพ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคเพิ่มเติมจากวิทยากร
การบ้าน:: ทำ Final Project ส่งเป็น Brochure และสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนตัว

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CS6 for Techniques
Illustrator CS6 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
Flash CS6 for Animation and Interactive
Advance Flash for Animation and Interactive
Flash Advance Interactive with ActionScript 3.0
Multimedia for e-learning & Courseware Design
Basic SEO
Programming
SQL
C++ BASIC
PHP-MySQL for E-commerce
Advanced PHP Workshop
Advanced PHP5 with jQuery Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET for E-Commerce
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application
HTML5 for Basic
Object-Oriented Programming (C#)
VB.Net With SQL Server
C# 4.0 Basic
Basic Programming
Windows Universal Application for Beginner
Basic Programming with JavaScript
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
3D Animation
Animation for Beginners
3D Animation with 3DsMax 2013
Maya (Intensive)
Maya Advanced
3DsMax for Character Modelling
After Effect for Special Effect
Movie Editing with Adobe Premier
Zbrush
3D Design with Rhino
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2013
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp Pro 7
Interior Lighting with V-Ray
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Mac
Introduction for New Mac User
Mobile Application
Introduction for New Mac User
iPhone for Beginner
Android Programming Beginner
Android Advanced Programming
Android For E-Commerce
iPhone Advanced : Database on iPhone
iPhone Advanced : Location Based & Social Network
Game Development and Design
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox
2D Game Programming with XNA
Unity Game Development for Beginner
Cross-Platform Games Development with App Game Kit
Microsoft Office 2010
Microsoft Excel 2010
Office 3 in 1
Web Template Design
Joomla for e-Commerce
Joomla for CMS
Create Blog with WordPress